2019-08-20

Powierzyła przechowywanie dokumentacji firmie archiwizacyjnej

Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca doręcza za pokwitowaniem, pracownikowi albo byłemu pracownikowi informację albo zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej. Dotychczas okres przechowywania akt pracowniczych wynosił 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy - dla dokumentacji osobowej oraz od wytworzenia - dla dokumentacji płacowej. Powierzyła przechowywanie dokumentacji firmie archiwizacyjnej. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy,. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników, a także pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. Od nowego roku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został skrócony oraz wprowadzono e-Akta pracownicze. , wobec których obowiązuje 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (dotychczas obowiązkowa była papierowa postać). Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Kwestia właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej jest jednym z ważniejszych aspektów pracy podmiotów leczniczych. Aktualnie w przepisach nie ma wyraźnego nakazu wykonywania kopii dokumentacji z teczki osobowej na żądanie pracownika (kopiowanie uznaje się oczywiście za dopuszczalne – ale nie nakazane). Zaczną obowiązywać przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu przechowywanie dokumentacji pracowniczej i postaci jej prowadzenia (elektronicznej lub papierowej). Wydaje się, że wysokie koszty związane z „przełożeniem” dokumentacji spowodowały odejście od pierwotnego pomysłu. Co zrobić, aby skrócić okres przechowywania dokumentacji kadrowej dla pracowników zatrudnionych przed datą wejścia w życie nowych przepisów? Kolejna istotna zmiana dotyczy skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Po upływie terminu na odebranie przez byłego pracownika jego dokumentacji pracowniczej pracodawca może mu ją wydać, jeżeli jeszcze jej nie zniszczył. Magazyn pomaga placówkom medycznym, takim jak Twoja, w poprawnym prowadzeniu dokumentacji medycznej. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się stosunek pracy. Nie określono także formy udostępnienia dokumentacji (wydaje się więc, że może to być zarówno kserokopia jak i też udostępnienie elektroniczne dokumentu –. W takim przypadku podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy ustał. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). Dla pozostałych ubezpieczonych okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi. Po upływie tego terminu rozpoczyna się bowiem dla pracodawcy 12 miesięczny termin na zniszczenie dokumentacji pracowniczej. , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentacji odnoszą się również do dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Poinformowania byłych pracowników o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. • możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. Zmiany oznaczają skrócenie wymaganego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wówczas podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przedłuża się o 12 miesięcy. “Ile wynosi czas przechowywania dokumentacji płacowej? Pracodawca, po upływie podstawowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jest obowiązany nadal ją przechowywać. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. Określić miejsce przechowywania dokumentacji księgowej. Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zobacz także