marketing-strategie-2182981
Kategorie:

Co to jest analiza konkurencji? Jak ją przeprowadzać?

Avatar
Opublikowane przez Kriskon

Analiza konkurencji polega na porównaniu sytuacji firmy lub przyszłej firmy z rynkiem, na którym się rozwija. Jego rolą jest analiza wagi konkurencji bezpośredniej i pośredniej oraz jej charakteru. Musi mieć dobrze zdefiniowaną strukturę i jest zorganizowana w kilku etapach.

Po co przeprowadzać analizę konkurencji?

Zmierz opłacalność projektu

Analiza konkurencji pozwala firmie zmierzyć siłę jej konkurentów na jej rynku. Ile ich jest teraz? Ile ich będzie za 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok? Jaki jest udział w rynku każdego z konkurentów? Ocena sił na rynku i potencjalnej konkurencji w najbliższej przyszłości jest niezbędna do wprowadzenia nowego produktu lub usługi. Rzeczywiście, im większa intensywność konkurencji na rynku, tym mniej atrakcyjny staje się rynek. W związku z tym prawdopodobieństwo, że nowy biznes lub oferta będzie się tam rozwijać i przynosić zyski, będzie mniejsze.

Celem analizy konkurencji jest zatem pozycjonowanie firmy i weryfikacja rentowności projektu na określonym rynku. Czy jest to nasycony rynek, na którym trudno będzie znaleźć miejsce? Czy proponowana oferta jest wystarczająco zróżnicowana, aby mieć nadzieję na zdobycie punktów udziału w rynku? Tylko dobra analiza konkurencji może odpowiedzieć na tego typu pytania.

Zidentyfikuj konkurentów i monitoruj

Analiza konkurencji pozwala na zestawienie wszystkich obecnych na rynku graczy, zdefiniowanie ich oferty oraz określenie mocnych i słabych stron. Istotne jest, aby firma znała swoich konkurentów. Ogólnie rzecz biorąc, to narzędzie pomaga firmie zrozumieć wszystkie strategie marketingowe jej konkurentów. Wyeksponowanie ich mocnych stron i wykrycie słabych pozwala firmie określić własne słabości i elementy składowe przewagi konkurencyjnej. Ponadto, aby utrzymać swoją pozycję i rozwijać się w sposób zrównoważony, musi zachować czujność i zapewnić monitoring poprzez analizę konkurencji.

Określenie strategii i pozycjonowania

Firma musi bezwzględnie przeprowadzić analizę konkurencji, aby określić swoją pozycję na rynku. W ten sposób określi i zwiększy swoje szanse na osiedlenie się i rozwój. Korzystając z wyników swojej analizy, będzie mógł:

 • Doprecyzuj jego pozycjonowanie i propozycję wartości.
 • Wyróżnij się, wykorzystując jego przewagę nad innymi graczami rynkowymi.
 • Wykorzystaj słabości konkurencji do wzmocnienia jej obecności w segmencie.

Każdy przedsiębiorca musi znaleźć unikalne pozycjonowanie, które wyróżni go na tle konkurencji. Dzięki temu będzie w stanie oferować swoim klientom wartość dodaną, jednocześnie rozwijając swoją przewagę konkurencyjną.

Wreszcie, analiza konkurencji jest niezbędna do przewidywania i ilościowego określania inwestycji, które należy poczynić, aby mieć nadzieję na utrzymanie konkurencyjności.

 

Jak przeprowadzić analizę konkurencji?

Analiza konkurencji musi być przeprowadzona w odniesieniu do celów firmy i jej pozycji w otoczeniu konkurencyjnym. Metodologia 4 kroków jest idealna do badania konkurencji jako całości i wyciągania wniosków, które pomogą w podejmowaniu decyzji, a także w budowaniu strategii sprzedażowej i marketingowej.

Krok 1 — Zidentyfikuj konkurentów

Analiza konkurencji przywiązuje szczególną wagę do rozróżnienia na bezpośrednich i pośrednich konkurentów. Z jednej strony bezpośredni konkurenci, to znaczy gracze wprowadzający na rynek ofertę podobną do Twojej. Z drugiej strony konkurenci pośredni, którzy oferują towary lub usługi znacznie się różniące, ale zaspokajające zasadniczo identyczne potrzeby. W ramach analizy uwzględnienie wyłącznie bezpośredniej konkurencji nie byłoby istotne, ponieważ potrzeba klienta jest jednym z głównych zagadnień badania rynku.

W fazie identyfikacji graczy obecnych na rynku ważne jest oddzielenie tych, którzy mają podobną ofertę od tych, którzy oferują inny produkt, a jednocześnie celują w tych samych konsumentów. W ten sposób lista może mieć dwie oddzielne kolumny, jedną dla pośrednich konkurentów, a drugą dla bezpośrednich konkurentów. Te dwie kategorie nie będą odpowiadać na te same kwestie strategiczne.

Krok 2 – Określ kryteria do analizy wśród konkurentów

Po wymienieniu głównych konkurentów opisz ich indywidualnie, łącząc ich cechy. Główne kryteria, które należy wymienić, to:

 • Historia firmy.
 • Położenie geograficzne.
 • Wewnętrzna organizacja.
 • Strategia biznesowa.
 • Rozmiar.
 • Oferta.
 • Polityka cenowa i dystrybucyjna.
 • Strategia komunikacji.

Lista startowa ma postać tabeli porównawczej, zwanej także strategon. Następnie możesz rozpocząć analizę zidentyfikowanych aktorów, używając różnych narzędzi. Nie wahaj się ich odsyłać, aby analiza była bardziej wydajna.

Przede wszystkim niezbędne narzędzia marketingowe, takie jak analiza i metoda 5 sił Portera, będą skuteczne w indywidualnej analizie wymienionych konkurentów. Możesz także skorzystać z macierzy, zwłaszcza jeśli analiza konkurencji przeprowadzana jest w ramach wprowadzania na rynek nowego produktu lub usługi.

Krok 3 – Zrób siatkę analizy konkurencji

Siatka analizy konkurencji jest idealną metodą mapowania wszystkich mocnych i słabych stron każdego z analizowanych graczy. Dlatego wskazane jest stosowanie go po indywidualnej mobilizacji 5 sił Portera i analizie SWOT.

Siatka analizy konkurencji polega na zebraniu wszystkich konkurentów wymienionych w tabeli, która porównuje ich mocne i słabe strony. Jest to stosunkowo proste narzędzie do skonfigurowania i bardzo wizualne. Będzie w stanie podsumować wszystkie punkty analizy, jednocześnie je schematyzując.

Siatka analizy może być wsparta mapą pozycjonowania percepcyjnego. Nazywane również mapowaniem konkurencji, jest to „marketing sensoryczny „, które pozwala na przedstawienie pozycji konkurencji na wykresie. Możesz utworzyć wiele wykresów w oparciu o odpowiednie kryteria wybrane w celu ich zestawienia.

Na przykład konkurencyjne mapowanie oparte na cenie przyszłego produktu nie przyniesie takich samych rezultatów, jak inne, które bierze pod uwagę tylko poziom jakości. Aby lepiej się odnaleźć, nie wahaj się przed sformatowaniem map pozycjonowania percepcyjnego sporządzić listę odpowiednich kryteriów.

Krok 4 – Analizuj wyniki

Pierwszym i idealnym celem analizy konkurencji jest skuteczne wskazanie najlepszego miejsca firmy na danym rynku. W tym celu analiza konkurencji musi uwzględniać każdą kwestię pozycjonowania firmy, sformułowaną przed badaniem.

Dane zebrane na temat konkurencji mają wartość tylko wtedy, gdy umożliwiają uzasadnienie strategicznych wyborów. Wyniki analizy konkurencji dają odpowiedź na pytanie, jakie pozycjonowanie należy przyjąć i kładą podwaliny pod przyszłą strategię.

Dlatego konieczne jest wyciągnięcie wniosków z analizy konkurencji i nie trzymanie się czystej i prostej analizy. Ta ostatnia faza ma na celu wyciągnięcie strategicznych wniosków poprzez uwzględnienie całego podejścia analitycznego zastosowanego podczas badania.